2. หลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
(LW101)

เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง