1. หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(LW100)

เพื่อให้ผู้ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นฐานทั่วไป