Amlo Law Cartoon

คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ตามล่าหานักฟอกเงิน เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2

            แอปพลิเคชัน “คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ตามล่าหานักฟอกเงิน เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2" พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ความหมายของการฟอกเงิน ผลกระทบของการฟอกเงินต่อประเทศ และเข้าใจถึงมูลฐานความผิดต่างๆ ของการฟอกเงิน ซึ่ง มูลฐานความผิด ได้แก่

            1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
            2. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
            3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
            4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทางธุรกิจในสถาบันการเงิน
            5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
            6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือ รีดเอาทรัพย์
            7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
            8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
            9. ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
            10. ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
            11. ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่
            12. ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร
            13. ความผิดเกี่ยวกับการปลอม หรือการแปลง เงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
            14. ความผิดเกี่ยวกับการค้า การปลอม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
            15. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ์
            16. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            17. ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต
            18. ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น
            19. ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์
            20. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด
            21. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
            22. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ
            23. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
            24. ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ตามล่าหานักฟอกเงิน เล่มที่ 1

Download for Google Play

Download for GAC

คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ตามล่าหานักฟอกเงิน เล่มที่ 2

Download for Google Play

Download for GAC