Amlo Law Cartoon

คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ตามล่าหานักฟอกเงิน เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2

            แอปพลิเคชัน “คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ตามล่าหานักฟอกเงิน เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2" พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ความหมายของการฟอกเงิน ผลกระทบของการฟอกเงินต่อประเทศ และเข้าใจถึงมูลฐานความผิดต่างๆ ของการฟอกเงิน ซึ่ง มูลฐานความผิด จำนวน 29 มูลฐาน ได้แก่

            1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
            2. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
            3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
            4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทางธุรกิจในสถาบันการเงิน
            5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
            6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือ รีดเอาทรัพย์
            7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
            8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
            9. ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
            10. ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่
            11. ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร
            12. ความผิดเกี่ยวกับการปลอม หรือการแปลง เงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
            13.ความผิดเกี่ยวกับการค้า การปลอม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
            14. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ์
            15. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            16.ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต
            17. ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น
            18. ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์
            19. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด
            20. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
            21. ความผิดเกี่ยวกับการอาวุธ เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด
            22. ความผิดเกี่ยวกับการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น
            23. ความผิดเกี่ยวกับการจูงใจให้ผู้สมัครอื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือถอนการสมัคร
            24. ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
            25. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
            26. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
            27. ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี
            28. ความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
            29. ความผิดเกี่ยวกับการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น

คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ตามล่าหานักฟอกเงิน เล่มที่ 1

Download for Google Play

Download for GAC

คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ตามล่าหานักฟอกเงิน เล่มที่ 2

Download for Google Play

Download for GAC